•  admin
  •  

VENDIM Nr. 459, datë 23.9.1999  “PËR KRIJIMIN E KOMITETIT SHTETËROR PËR KULTET”  Shiko në PDF VENDIM Nr. 128 datë 14.03.2004 “PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR 459. DATË 23.09.1999, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KRI... më shumë