Shkup SG

Me ftesë të zyrës ODIHR – OSBE në Shkup, në datat 18 – 19 qershor 2018, z. Servet Gura, anëtar i KSHK -së, mori pjesë në konsultimet për draftin: ” Practical guide on understanding hate crimes against Muslims and addressing the security needs of Muslim Communities”. Në këtë takim dyditor, z. Gura shprehu kontributin dhe eksperiencën qeveritare dhe të KSHK -së në trajtimin e këtyre problematikave aktuale në ditët e sotme, i cili u vlerësua nga të pranishmit.