VENDIM Nr. 459, datë 23.9.1999 

“PËR KRIJIMIN E KOMITETIT SHTETËROR PËR KULTET”  Shiko në PDF

VENDIM Nr. 128 datë 14.03.2004

“PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR 459. DATË 23.09.1999, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KRIJIMIN E KOMITETIT SHTETEROR PER KULTET” Shiko në PDF

VENDIM Nr. 666 datë 26.10.2005

“Për DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 459. DATË 23.09.1999, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KRIJIMIN E KOMITETIT SHTETEROR PER KULTET”, TE NDRYSHUAR” Shiko në PDF

VENDIM Nr. 777, datë 14.12.2005

“PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.459, DATË 23.9.1999 TË KËSHILLIT TË MINISTRIAVE “ PËR KRIJIMIN E KOMITETIT SHTETËROR PËR KULTET” TË NDRYSHUAR” Shiko në PDF

VENDIM Nr. 344, datë 07.06.2006

“PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.459, DATË 23.9.1999 TË KËSHILLIT TË MINISTRIAVE “ PËR KRIJIMIN E KOMITETIT SHTETËROR PËR KULTET” TË NDRYSHUAR” Shiko në PDF