Koordinatori për të drejtën e informimit për Komitetin Shtetëror për Kultet:

Znj. Nertila Goga,
Nr. Tel: 042227131
Email: Nertila.Goga@kshk.gov.al
Adresa: Blv. Zogu 1, Nd. 9, Hyrja 4, Ap. 7, 1016, Tiranë