Komiteti Shtetëror për Kultet

Veprimtaria e Komitetit Shtetëror për Kultet

Aktivitete të KSHK

Projekte të KSHK

EVIDENCIMI I OBJEKTEVE TË KULTIT

- në territorin e Republikës së Shqipërisë -

Pas një pune disavjeçare në terren dhe përpunimit në kompiuter, KSHK hartoi një databazë të plotë dhe të detajuar mbi pozicionin gjeografik, (shoqëruar me koordinatat përkatëse) të objekteve të kultit, fotografi dhe informacione mbi to.

KSHK vë në dispozicion të publikut të gjerë këtë bazë të dhënash, në këtë website, nëpërmjet Hartës Dixhitale…

MARRËDHËNIET SHTET – FE NË NIVEL LOKAL

- FAZA I : Shqipëria e Veriut -
- FAZA II : Shqipëria e Jugut -
- FAZA III : Shqipëria e Mesme -

Projekt i ndarë në tri faza dhe i shtrirë në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Dy fazat e para u përfunduan në vitin 2019 dhe 2020, ndërsa faza e tretë është në vijim.

Projekti synon të rrisë bashkëpunimin mes shtetit e bashkësive fetare për zgjidhjen e problemeve sociale, pasqyrimin e problematikave…