Komiteti Shtetëror për Kultet

Buxheti për vitin 2023

Detajimi i planit dhe realizimi i buxhetit, për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale sipas klasifikimit buxhetor, me kodet e produkteve të gjeneruara nga sistemi AFMIS

PBA 2024-2026

Buxheti për vitin 2022

Detajimi i planit dhe realizimi i buxhetit, për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale sipas klasifikimit buxhetor, me kodet e produkteve të gjeneruara nga sistemi AFMIS

PBA 2023-2025

Buxheti për vitin 2021

Detajimi i planit të buxhetit, për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale sipas klasifikimit buxhetor, me kodet e produkteve të gjeneruara nga sistemi AFMIS

Entiteti i QeverisjesGr.Kodi i InstitucionitEmri i InstitucionitNr. ProgramLlogaria Ekonomike (Artikulli)Totali i Shpenzimeve Buxhetore
001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet084806000000

10,512,000

001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet084806010000

1,743,000

001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet084806020000

8,245,000

001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet084806040000

113,000,000

001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet08481231000

1,000,000

TOTALI (Shpenzime korrente + kapitale)

134,500,000

Numri në total i punonjësve për vitin 2021

10 punonjës

Buxheti për vitin 2020

Detajimi i planit të buxhetit, për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale sipas klasifikimit buxhetor, me kodet e produkteve të gjeneruara nga sistemi AFMIS

Entiteti i QeverisjesGr.Kodi i InstitucionitEmri i InstitucionitNr. ProgramLlogaria Ekonomike (Artikulli)Totali i Shpenzimeve Buxhetore
001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet084806000000

10,512,000

001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet084806010000

1,743,000

001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet084806020000

6,145,000

001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet084806040000

113,000,000

001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet08481231000S'ka
TOTALI (Shpenzime korrente + kapitale)

131,400,000

Numri në total i punonjësve për vitin 2020

10 punonjës

Buxheti për vitin 2019

Detajimi i planit të buxhetit, për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale sipas klasifikimit buxhetor, me kodet e produkteve të gjeneruara nga sistemi AFMIS

Entiteti i QeverisjesGr.Kodi i InstitucionitEmri i InstitucionitNr. ProgramLlogaria Ekonomike (Artikulli)Totali i Shpenzimeve Buxhetore
001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet084806000000

10,512,000

001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet084806010000

1,743,000

001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet084806020000

7,145,000

001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet084806040000

109,000,000

001871087029Komiteti Shtetëror për Kultet08481231000

1,000,000

TOTALI (Shpenzime korrente + kapitale)

129,400,000

Numri në total i punonjësve për vitin 2019

10 punonjës

Buxheti për vitin 2018

Detajimi i buxhetit, dhe numrit të punonjësve të vitit 2018, sipas Aktit Normativ nr. 1 datë 26.07.2018

Entiteti i Qeverisjes Gr. Kodi i Institucionit Emri i Institucionit Nr. Program Llogaria Ekonomike (Artikulli) Totali i Shpenzimeve Buxhetore
001 87 1087029 Komiteti Shtetëror per Kultet 08480 6000000

9,800,000

001 87 1087029 Komiteti Shtetëror per Kultet 08480 6010000

1,600,000

001 87 1087029 Komiteti Shtetëror per Kultet 08480 6020000

8,000,000

001 87 1087029 Komiteti Shtetëror per Kultet 08480 6040000

109,000,000

001 87 1087029 Komiteti Shtetëror per Kultet 08481 231000 S'ka
TOTALI (Shpenzime korrente + kapitale)

128,400,000

Numri në total i punonjësve për vitin 2018

10 punonjës