Komiteti Shtetëror për Kultet

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2023

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1.
13.03.2023
Është kërkuar lista e targave të automjeteve ekzistuese në pronësi të KSHK-së.
28.03.2023
Është dhënë informacioni i kërkuar. Komiteti Shtetëror për Kultet ka në dispozicion vetëm 1 (një) automjet. Është dhënë lloji i automjetit të Institucionit dhe targa e tij.
E plotë
Nuk ka
2
05.06.2023
Eshtë kërkuar informacion mbi historikun e Xhamisë së Muradies në Vlorë.
19.06.2023
Është dhënë informacioni i kërkuar dhe është shpjeguar se xhamia sot kryen funksionin për të cilin është ndërtuar, objekt i kultit mysliman, vend lutjesh.
E plotë
Nuk ka
Korrik – Shtator 2023 dhe Tetor - Dhjetor 2023- Nuk ka kërkesa për informacion

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2022

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1.
22.02.2022
Informacion mbi një anketë studimore për të drejtën e informimit
23.02.2022
Është dhënë infromacioni i kërkuar
E plotë
Nuk ka
2
23.05.2022
Informacion mbi organizatat fetare të regjistruara pas vitit 1990
24.05.2022
Është dhënë informacioni i kërkuar
E plotë
Nuk ka
3
19.06.2022
Informacion mbi organizatat fetare në vend
19.06.2022
Është dhënë informacioni i kërkuar
E plotë
Nuk ka
Korrik – Dhjetor 2022 - Nuk ka kërkesa për informacion

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2021

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1
03.06.2021
Informacion mbi rolin dhe misionin e KSHK-së
03.06.2021
Është dhënë informacioni i kërkuar.
E plotë
Nuk ka
2
09.06.2021
Informacion mbi objektet e kultit në Bashkinë e Tiranës
09.06.2021
Është dhënë informacioni i kërkuar
E plotë
Nuk ka
3
02.07.2021
Informacion mbi legjislacionin për regjistrimin e bashkësive fetare në Shqipëri
05.07.2021
Është dhënë informacioni i kërkuar
E plotë
Nuk ka
4
05.07.2021
10.07.2021
14.07.2021
09.08.2021
Informacion mbi financimin e bashkësive fetare
09.07.2021
14.07.2021
15.07.2021
12.08.2021
Është dhënë informacioni i kërkuar
E plotë
Nuk ka
5
02.11.2021
Dërgim i një kopje të regjistrit të rishikuar IDP-së për vitin 2021
03.11.2021
Është dhënë informacioni i kërkuar
E plotë
Nuk ka
6
08.11.2021
Informacion mbi listën e organizatave me karakter fetar që rezultojnë me status aktiv pranë Drejtorisë së Pëgjithshme të Tatimeve.
08.11.2021
Është dhënë informacioni i kërkuar
E plotë
Nuk ka
7
03.12.2021
07.12.2021
Informacion mbi procedurat e regjistrimit të një bashkësie fetare në vend
06.12.2021 09.12.2021
Është dhënë informacioni i kërkuar
E plotë
Nuk ka

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2020

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës/ankesës Tarifa

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2019

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës/ankesës Tarifa
1
28.03.2019
Kërkesë për informacion
28.03.2019
Përfunduar

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2018

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës/ankesës Tarifa