Komiteti Shtetëror për Kultet

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2021

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2020

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës/ankesës Tarifa

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2019

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës/ankesës Tarifa
1
28.03.2019
Kërkesë për informacion
28.03.2019
Përfunduar

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2018

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës/ankesës Tarifa