Komiteti Shtetëror për Kultet

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2021

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1
03.06.2021
Informacion mbi rolin dhe misionin e KSHK-së
03.06.2021
Është dhënë informacioni i kërkuar me sqarimet e rastit
E plotë
Nuk ka
2
09.06.2021
Informacion mbi objektet e kultit në Bashkinë e Tiranës
09.06.2021
Është dhënë informacioni i kërkuar
E plotë
Nuk ka

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2020

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës/ankesës Tarifa

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2019

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës/ankesës Tarifa
1
28.03.2019
Kërkesë për informacion
28.03.2019
Përfunduar

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

për vitin 2018

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës/ankesës Tarifa