Komiteti Shtetëror për Kultet

Prokurimet publike për vitin 2020

Në bazë të legjislacionit në fuqi për prokurimin publik, më poshtë tabela me listën e kontratave, shumën e kontraktuar pa TVSH, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve

Nr.Lista e kontrataveShuma e kontraktuar pa TVSHPala kontraktuesePërshkrimi i Shërbimit
1Kontratë shërbimi

81.920

Agjensia e Abonimit te ShtypitAbonimi vjetor në shtypin vendas
2Kontratë furnizimi

57.740

Egian Med

Blerje doreza, sapun për duar, xhel dezinfektues, alkool dhe pastrues për sipërfaqe

3Kontratë shërbimi

24.000

Xhovan GjiniLarje automjeti
4Kontratë furnizimi

55.000

AN&RAMateriale mbrojtëse personale
5Kontratë furnizimi

216.500

A & TBlerje karburanti
6Kontratë shërbimi

142.000

Clean FastShërbime pastrimi për zyrat

Raport për zbatimin dhe monitorimin e kontratave për vitin 2020

Me anë të këtij raporti, Komiteti Shtetëror për Kultet informon mbi efektivitetin e zbatimit dhe monitorimit të kontratave, duke u mbështetur në Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, akteve të tjera ligjore e nënligjore të Agjensisë së Prokurimit Publik.

Më konkretisht, në bazë të nenit 77, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Komiteti Shtetëror për Kultet, si autoritet kontraktor ka monitoruar zbatimin e kontratave të realizuara gjatë vitit 2020 dhe ka mbajtur procesverbale gjatë kontrolleve të kryera sistematikisht, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi.

Gjatë zbatimit të kontratës, autoriteti kontraktor mbikëqyr, nëpërmjet personit përgjegjës për prokurimin, veprimtarinë e kontraktorit, sipas kërkesave të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe kushteve të kontratës.

Gjatë vitit 2020, Autoriteti ynë Kontraktor ka realizuar 6 (gjashtë) kontrata me operatorë të ndryshëm ekonomikë, nëpërmjet procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, sipas zërave të përcaktuar në Regjistrin e Parashikimit të Prokurimit Publik për vitin 2020.

Raport për zbatimin dhe monitorimin e kontratave për vitin 2021

Komiteti Shtetëror për Kultet informon mbi efektivitetin e zbatimit dhe monitorimit të kontratave, duke u mbështetur në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, VKM-në Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, akteve të tjera ligjore e nënligjore të Agjensisë së Prokurimit Publik.

Më konkretisht, në bazë të gërmës “b” të nenit 23, pikës 2 dhe 3, të nenit 125, të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, pikës 5, 6, dhe 8, të nenit 107 dhe nenit 115 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, të Udhëzimit Nr. 8, datë 01.09.2021 “Mbi hartimin e Planit të Zbatimit të Kontratës” dhe udhëzimeve të tjera të APP-së, Komiteti Shtetëror për Kultet, si autoritet kontraktor kryen monitorimin e kontratave me operatorët eokonomikë përgjatë vitit 2021.

Gjatë zbatimit të kontratës, autoriteti kontraktor mbikëqyr, nëpërmjet personit përgjegjës për prokurimin, veprimtarinë e kontraktorit, sipas kërkesave të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe kushteve të kontratës.

Për vitit 2021, kontratat e Autoritetit tonë Kontraktor me operatorë të ndryshëm ekonomikë, nëpërmjet procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, sipas zërave të përcaktuar në Regjistrin e Parashikimit të Prokurimit Publik, janë të pasqyruara në rubrikën: “Rregjistri i Realizimeve të Prokurimit Publik 2021”.

Raport për zbatimin dhe monitorimin e kontratave për vitin 2022

Me anë të këtij raporti, Komiteti Shtetëror për Kultet informon mbi efektivitetin e zbatimit dhe monitorimit të kontratave, duke u mbështetur në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, VKM-së Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, akteve të tjera ligjore e nënligjore të Agjensisë së Prokurimit Publik.

Më konkretisht, në bazë të gërmës “b” të nenit 23, pikës 2 dhe 3, të nenit 125, të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, pikës 5, 6, dhe 8, të nenit 107 dhe nenit 115 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, të Udhëzimit Nr. 02, datë 18.03.2022 “Mbi raportimin e zbatimit të kontratës” dhe udhëzimeve të tjera të APP-së, Komiteti Shtetëror për Kultet, si autoritet kontraktor Komiteti Shtetëror për Kultet, si autoritet kontraktor, kryen monitorimin e kontratave me operatorët eokonomikë përgjatë vitit 2021.

Gjatë zbatimit të kontratës, autoriteti kontraktor mbikëqyr, nëpërmjet personit përgjegjës për prokurimin, veprimtarinë e kontraktorit, sipas kërkesave të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe kushteve të kontratës.

Për vitin 2022, kontratat e Autoritetit tonë Kontraktor me operatorë të ndryshëm ekonomikë, nëpërmjet procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, sipas zërave të përcaktuar në Regjistrin e Parashikimit të Prokurimit Publik, janë të pasqyruara në rubrikën: “Rregjistri i Realizimeve të Prokurimit Publik 2022”.

Regjistrat e Realizimit të Prokurimeve Publike

Regjistrat e Parashikimit të Prokurimeve Publike